Programma

08:00 uur

Ontvangst en registratie

09:15 uur

Welkomstwoord en opening

Dagvoorzitter Erik Peekel heet u van harte welkom bij het congres Industriële Veiligheid 2018.

Keynote 09:30 uur

Grenzen aan compliance, lang leve risico!

Waarom je het met de focus op compliance risico’s loopt en samenwerking belangrijk is

Iedereen die werkt aan veiligheid en gezondheid weet het: Er zijn veel regels. Het simpelweg volgen van de regels in verordeningen, wetten en richtlijnen leidt niet zomaar tot een veilige en gezonde situatie. Risico laat zich namelijk niet eenvoudig vangen in regels, vooral als verschillende regelgeving van toepassing is. Daarbij is wat voor de één een risico is dat voor de ander niet. Zoveel bomen dat het bos niet meer te zien is… Een uurtje kijken of er wat bomen te kappen zijn en bezien of we terug kunnen gaan naar het oorspronkelijke doel.    

Keynote 10:00 uur

What’s Next for Safety? Leidinggeven aan professionals in een Rijnlandse werkcultuur

Organisaties zijn er om winst te maken. Daarom dienen ze de goede dingen goed te doen en moet er voortdurend van alles gepland en gecontroleerd worden. Het rationele denken van de homo economicus is dominant want geld is macht en meer is altijd beter.

En dus viert het Anglo-Amerikaanse, van planning & control bol staande managementparadigma hoogtij. De inspiratievernietigende regels, richtlijnen en formulieren van de MBA’s bederven het plezier in ons werk, ontmoedigen ons om zelf na te denken en tasten zo een gezonde, veilige werksfeer aan. Het wordt dus tijd de Anglo-Amerikaanse MBA’s weer te vervangen door inhoudsdeskundige chefs die met liefde voor het vak medewerkers faciliteren om mooi werk af te leveren.   

Als je op een succesvolle manier leiding wil geven aan professionals, dan moet je waardering hebben voor hun vak en de uitvoering daarvan faciliteren. Dat betekent meer sturen op de collectieve ambitie en minder op basis van planning en control. Geef hen de ruimte en het vertrouwen om mooi werk af te kunnen leveren, en durf te functioneren als hitteschild voor de bureaucratische ruis van ‘boven’.

Er zijn routinematig werkende en innoverende professionals, cosmopolitisch en lokaal ingestelde professionals, jonge high potentials, productietijgers en oude meesters. Ieder van hen vereist een andere managementstijl. Leidinggeven aan professionals betekent dus ook: durven differentiëren, want niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken.

We doen in ons land enerzijds volop mee aan de Anglo-Amerikaanse praktijk en zien de organisatie als een money-making-machine, terwijl we tegelijkertijd verankerd blijven in de Europese traditie waar het samenspel van allerlei gelijkwaardige partijen steeds weer voor innovatieve Neue Kombinationen zorgt. Kortom, veel Nederlandse organisaties zijn stuck in the middle, vlees nog vis, en dat lijkt geen duurzame optie. Daarom: terug naar de Rijnlandse werkcultuur, waar de liefde voor het vak groter is dan de liefde voor het geld.

11:00 uur

Ochtendpauze op het netwerkplein

Break-out sessie A 11:45 uur

Machineveiligheid en CE markeren door uw organisatie. Hoe dan?

Als we spreken over “Industriële Veiligheid” passeren de thema’s machineveiligheid en CE-markeren vrijwel altijd de revue. Naast de inhoudelijke en technische kennis over machineveiligheid of wetten en regels omtrent CE-markeren, hebben we te maken met een organisatie en mensen die een rol vervullen binnen deze organisatie. Welke rol vervult u op dit gebied? Of welke rol mag u verwachten van uw collega? Wie doet nu wat en moeten we niet gaan samenwerken? In deze break-outsessie geven we u onze visie op de rollen van partijen binnen uw organisatie op het gebied van machineveiligheid en CE markeren en de samenwerking die hiervoor nodig is om dit traject goed te doorlopen.

Break-out sessie B 11:45 uur

Risicobeoordeling en –reductie kwantificeren.

Bij het bouwen van nieuwe machines maar ook bij het wijzigen van bestaande machines is de EN ISO 12100:2010 een heel belangrijke norm in de machinebouw. De norm beschrijft het proces van risicobeoordeling en risicoreductie. Doel van dit alles: niet gevaarlijke of veilige machines. Althans dat horen we vaak zeggen. Maar kan dat eigenlijk wel? Een niet gevaarlijke of veilige machine? De “gevaarlijke” zaagfunctie op een zaagmachine blijft namelijk altijd gevaarlijk. En hoe zit het dan met Performance Level? Hoe gevaarlijker de machine, hoe hoger de Performance Level? In deze lezing worden de verschillende begrippen en onderlinge relaties nader verklaard. Wat is een risicobeoordeling, hoe kwantificeer je risico en wat heeft Performance Level daar mee te maken?

Break-out sessie C 11:45 uur

Veiligheidssignalering; actuele ontwikkelingen praktisch toegepast.

Veiligheidssignalering kent vele stakeholders; operators, monteurs en iedereen die in de risico omgeving werkzaam is, bezoekers, overheidsinstanties als ISZW en brandweerveiligheidsregio’s, maar ook de veiligheidsverantwoordelijken van de organisatie zelf en niet te vergeten de inkoopafdelingen. Recent is wetgeving vanuit EU richtlijnen aangepast naar GHS wat zijn invloed heeft op leiding- en tankmarkering. In deze presentatie behandelen wij de recente ontwikkelingen en hoe u hier praktisch mee om kunt gaan, zodanig dat de belangen van alle stakeholders worden gediend. Wij kennen uw uitdagingen en weten dat er ook altijd gekeken zal worden naar ‘value for money’.

Break-out sessie D 11:45 uur

Op zoek naar de perfecte preventiemedewerker in het oerwoud van CE-markering

De recente wijzigingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving dwingt bedrijven tot het aanstellen van een preventiemedewerker. In deze break-out sessie gaan we samen met u op zoek naar de ideale preventiemedewerker in een industriële omgeving. Gezien de rol die de preventiemedewerker in de organisatie heeft, mag van hem of haar het nodige worden verwacht, deze zal de werkvloer, de gevaren en de medewerkers moeten kenen. Vanuit juridische optiek, welke kennis van CE-markering moet de preventiemedewerker hebben? Wie is die preventiemedewerker dan en hoe vind je die?

Break-out sessie E 11:45 uur

Veilige producten ontwerpen kun je leren

Om alle aspecten van veiligheid van meet af aan in het ontwerp te integreren vereist van alle betrokkenen dat zij het ‘voorzienbare verkeerd gebruik’ onderkennen. Zelfs als een product per ongeluk kapot gaat moet de veiligheid op een bepaalde manier gewaarborgd zijn. Hoe leer je het ontwerp geschikt te maken voor dergelijk ‘gebruik’? Tijdens deze sessie wordt ingegaan op alle aspecten van het veilig ontwerpen van (industriële) producten. Aan de afdeling Werktuigbouw van de Universiteit Twente wordt het vak productveiligheid gegeven. De eerste resultaten van deze ‘master’ zullen ook worden toegelicht.

Break-out sessie F 11:45 uur

Wind Energy Powers safety?

Tijdens deze sessie geeft René een inkijk in zijn werk van vele jaren in de conventionele krachtcentrales. Daarbinnen was hij meer dan 15 jaar vrijwillig BHV-er en brandbestrijder. In deze rol heeft René helaas vele collega’s moeten oprapen, waarbij zelfs één van de zwaar gewonden die hij verzorgde het einde van de dag niet heeft gehaald. Dit was een keerpunt in zijn leven en loopbaan, waarbij hij zich is gaan toeleggen om alles in het werk te stellen dergelijke ongevallen te voorkomen. René zou het verschil gaan maken in Health en Safety. De Windindustrie - als opkomende, grootschalige werkgever in constructie, operaties en ontmanteling - zou de lessen van ‘oudere’ industrieën in veel hoger tempo moeten leren. Vanuit het persoonlijk perspectief van 1,5 jaar in de windindustrie zal René met jullie delen wat hij heeft gezien. Zowel het goede als het minder goede. Na het noodzakelijke geklik door de PowerPoint zal René uitdagen reflecties te geven over zijn verhaal en de huidige positie van de Windindustrie. Hoe is dat gegaan bij andere werkgevers? Hoe wordt omgegaan met initiële weerstand?

Workshop 1 11:45 uur

Is uw veiligheid gevalideerd? Validatie van veiligheidsfuncties conform EN ISO 13849-2

Functionele veiligheid krijgt in de praktijk bij machinebouwers terecht veel aandacht. Veel tijd wordt er besteed aan het ontwerpen en berekenen van veiligheidsfuncties. De laatste stap in dit proces, de validatie, is vaak een ondergeschoven kindje. Machinefabrikanten moeten conform EN ISO 12100:2010 de veiligheidsfuncties op hun machines controleren op hun juiste werking. De geharmoniseerde norm EN ISO 13849-2 biedt voor deze vaak omvangrijke opgave de nodige handvatten. In deze workshop worden de essentiële onderdelen van deze zeer complexe norm behandeld. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt de noodzakelijke validatie voor machines en installaties uitgelegd.

Workshop 2 11:45 uur

Iets nieuws! Veiligheidsbewustzijn versterken met een ‘Safety Contest’

Heeft u alles al gezien in veiligheidsland? Dan is deze workshop voor u interessant! Wij presenteren de ‘Safety Contest’, een speelse en uitdagende manier om medewerkers zelf te laten werken aan hun eigen veiligheid. Wij laten u zien hoe deze aanpak werkt aan de hand van een contest die nu loopt bij een internationaal facilitair bedrijf. Daarbij zal onze opdrachtgever zelf wat komen vertellen over de werkwijze en de resultaten die tot op heden zijn behaald. Daarnaast kunt u zelf ervaren hoe het is om aan een contest deel te nemen. En ja, er valt daarmee ook iets te winnen!

Workshop 3 11:45 uur

Functionele veiligheid – Uitwisselbaarheid van Low Demand en High Demand beveiligingen in procesinstallaties

Industriële processen moeten volgens de wet voldoen aan verschillende procesveiligheidseisen. Om potentiële gevaren binnen een proces in kaart te brengen worden vandaag de dag risicoprofielen opgesteld met Process Hazard Analysis (PHA) studies, zoals bijvoorbeeld een HAZOP en/of LOPA studie. Deze risicoprofielen worden gedeeltelijk afgedekt door normen en standaarden.
Doorgaans worden in de procesindustrie low demand beveiligingen gekozen om risico scenario’s tot een aanvaardbaar niveau te brengen. De faalkans van de initïerende oorzaak is in de praktijk in de orde grootte van 1x per 10 jaar of lager.

D&F Consulting B.V. neemt u samen met Eco Steam and Heating Solutions B.V. en Monarch Nederland B.V. mee in de wereld van functionele veiligheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden met stoomboilers en brandersystemen bekijken en analyseren we tijdens deze interactieve workshop een aantal recente voorbeelden waarbij beveiligingskringen hebben gefaald. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om tijdens een PHA studie risicoreductie te ontlenen aan high-demand beveiligingen in een procesomgeving en hoe het PHA-team om kan gaan met startvoorwaarden als safeguard.

In kleine teams gaan we aan de slag met een tweetal opdrachten:

  • case 1: hoge druk in de boiler - Is een low demand SIL kring uitwisselbaar voor een high demand SIL kring?
  • case 2: Vlamdoving – Is de gekozen (high demand) vlambewaking adequaat gebleken en welke alternatieven (high en low demand) kunnen gekozen worden?

Tot slot: Wat is het rest risico als alleen de normen worden gevolgd? We gaan hierbij kort in op de recente wijzigingen in de normen voor stoomboilers en brandersystemen.

Workshop 4 11:45 uur

Verschillen in ‘veiligheidsgedrag’ bij medewerkers. Hoe komt dit?

In deze workshop leert u hoe een onderzoek naar gedeelde waarden, overtuigingen en gedragsnormen u helpt om vertoond (gewenst en ongewenst) gedrag te verklaren. U krijgt mee: • Inzicht in het verschil tussen veiligheidscultuur en gedrag • Inzicht in welke informatie je nodig hebt om een veiligheid-verbetertraject op te starten • Begrijpen hoe een groep invloed uitoefent op individueel gedrag en hoe dit te beïnvloeden

Workshop 5 11:45 uur

Veilig en efficiënt werken met en door mobile devices

Dankzij de technologische ontwikkelingen en de vlucht die mobiele applicaties hebben genomen, zijn mobile devices niet meer weg te denken uit de industrie. Ze digitaliseren uw processen en maken uw processen efficiënter. Een voorwaarde is wel dat uw medewerkers altijd en vanaf elke locatie veilig met hun mobile device moeten kunnen werken. Maar hoe borgt u dat? En als alle techniek geregeld is, hoe borgt u dan het kennisniveau van uw medewerkers? Prikkelende stellingen nodigen uit tot discussie en leveren vernieuwende inzichten op!

Break-out sessie G 12:20 uur

New edition 7.0 of IEC 60079-0, learn how it impacts you

Manufacturers of electrical equipment suitable for use in explosive and hazardous areas must design their products to comply with certain standards. The IEC 60079-0 or its national derivatives have become by far the most applied standard in all major industrial countries. This standard contains the basic requirements for all electrical products that need to be certified for use in zone classified areas and is therefore mandatory. DEKRA is actively involved in the update of this standard by participating in the standard committees and is up to date on the current developments. This presentation delivers insights into the new edition of IEC 60079-0 and will allow you to start preparing for the impact these changes will have on your business.

This presentation will be in English

Break-out sessie H 12:20 uur

Business Case: Hoe Johma middels ‘Training within the Industrie (TWI)’ zowel de efficiency als de inzetbaarheid van medewerkers sterk heeft vergroot

Bij saladeproducent Johma werden diverse verbetermethoden uitgeprobeerd, maar dit gebeurde teveel topdown . Het gevolg was een zekere vervreemding: verbeterborden waren bijvoorbeeld te ingewikkeld. In 2012 ging het roer om. ‘We willen terug naar de sfeer in een familiebedrijf, waarin iedereen trots is op de producten’. ‘Maar daarnaast willen we ook de inzetbaarheid van medewerkers vergroten en de efficiency blijven verhogen. En dat zonder grote investeringen. dus langs de weg der geleidelijkheid.’ Rick van Echtelt, oprichter van AG5, zal uitleggen hoe dat gedaan is en waar ze nu staan.

 

Break-out sessie I 12:20 uur

Een calamiteit en dan…....

Wat overkomt je als bedrijf en als verantwoordelijk HSE manager als er zich een zwaar ongeval met grote impact voordoet? Je hoopt het natuurlijk nooit mee te maken en je doet er alles aan om het te voorkomen, maar het is niet uit te sluiten. 
Petra Muis vertelt uit eigen ervaring wat haar is overkomen. De strafrechtelijke vervolging, de contacten met Arbeidsinspectie, media, personeel, familie, verzekeringen enzovoort. Meeste hebben we het na een ongeval over de oorzaken en wat we ervan kunnen leren. Tijdens deze sessie staan we juist stil bij wat er tijdens en na een calamiteit gebeurd. Haar persoonlijke verhaal en ervaringen zijn waardevol voor alle bedrijven en HSE managers.

12:45 uur

Lunchpauze op het netwerkplein

Keynote 13:45 uur

Managing Safety in TenneT's Supply Chain

Safety is of utmost importance to TenneT. We want all the people working for us will return home safely each and every day. In order to reach out to our suppliers we have incorporated safety in our procurement process. Besides instrumental criteria we also pay a lot of attention to develop safety culture in our supply chain. One of the instruments TenneT uses to achieve safe behaviour and attitude at our partners in safety is the Safety Culture Ladder.

Keynote 14:15 uur

Interactieve sessie: alcohol, drugs en medicijnen....beleid, handhaving en de AVG!

Help!, rampspoed en ellende daalt op ons neer. Net nu we doorhebben dat we iets moeten gaan doen met Alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer haalt de AVG een dikke streep door de rekening. Wat kun je als goed bedoelende en verantwoordelijk werkgever nog doen om ongevallen, schades, productieverlies en ziekteverzuim t.g.v. van alcohol drugs en medicijnen tegen te gaan?

Harry Rienmeijer (Trafieq) zal samen met Freek Geevers (Advocaat Geevers) u wegwijs maken in de do’s en dont’s rondom alcohol-, drugs- en medicijnbeleid. Of u daarmee in staat bent een goed en werkbaar veiligheidsbeleid t.a.v. alcohol-, drugs- en medicijngebruik op te stellen, wij denken van wel.

Break-out sessie J 14:55 uur

Uw mensen en installaties beveiligen met behulp van het "Lockout Tagout Energy Control Program”

Potentieel gevaarlijke energieën kunnen mensenlevens kosten. Met behulp van Lockout Tagout bestaan er methodes om deze energieën te isoleren en onder controle te houden, zodat medewerkers op een veilige manier aan een installatie kunnen werken en een onvoorziene opstart vermeden wordt. Tijdens deze sessie bekijken we verschillende items binnen het Energy Control Program die nodig zijn om veilig aan installaties te werken: wat zijn de internationale best practises, welke procedures zijn nodig, wanneer is training gewenst, welke hulpmiddelen zijn vereist, etc.

Break-out sessie K 14:55 uur

Wat is de online beleidstool voor Alcohol, Drugs- en Medicijnbeleid?

U wilt voorkomen dat medewerkers onder invloed van middelen aan het werk zijn. Dit wilt u goed en snel regelen door een gedegen aanpak waarbij u over alle relevante zaken goed heeft nagedacht. De online ADM beleidstool van Trafieq ondersteunt u hierbij op een eenvoudige, praktische wijze. U kiest hiermee voor gemak en kwaliteit (klaar voor juridische toetsing). U kunt de beleidstool op het werk invullen, alleen of met collega’s. U ontvangt per mail de kant-en-klare beleidsteksten.

Met de ADM-beleidstool levert u een waardevolle bijdrage aan de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf. Het resultaat is een verhoging van de arbeidsproductiviteit en een vermindering van ziekteverzuim, fouten en ongelukken.

Break-out sessie L 14:55 uur

Changing standard for gas filters respiratory protection

The presentation gives an overview of the requirements for gas filters, as currently discussed at ISO/TC 94/SC 15 for the future ISO Standard for Filtering Respiratory Protective Devices.

  • Gas filter types
  • Gas capacity
  • Performance at peak air flows
  • Pre-conditioning
  • Marking / colour code
  • Flame resistance
  • Additional requirements for filters with standardized connector 

The performance at peak air flows is a new concept for testing gas filters. The concept shall close the gap that in real use gas filters are challenged with higher air flows than typically used for capacity determination in the laboratory.

This presentation will be in English

Break-out sessie M 14:55 uur

Safety Café – What’s Next for Safety?

In een aantal rondetafelgesprekken worden actuele veiligheidsonderwerpen met vakgenoten bediscussieerd. 

Elke tafel heeft zijn eigen onderwerp en wordt op een informele wijze ingeleid en begeleid door professionals. Doelstelling is om te leren van de successen en fouten van vakgenoten om vervolgens samen te kunnen groeien.

Break-out sessie N 14:55 uur

Crisis!

De zomer van 2017 werd opgeschud door de eiercrisis, waarbij er sprake was van op grote schaal - met bestrijdingsmiddel - vervuilde eieren. De impact hierop bij één van de grote verwerkers van eieren was groot. Alle energie, tijd en aandacht gaat uit naar het omgaan met deze crisis. Wat voor effect heeft dit (gehad) op enerzijds de veiligheid en kwaliteit en anderzijds op de gehele organisatie.

Break-out sessie O 14:55 uur

Arbeidsveiligheid bedreigt vanuit cyberspace!

Computergestuurde machines, cobots en robots die de kooi uitkomen. Veel aandacht gaat uit naar hun (machine)veiligheid onder normale bedrijfsomstandigheden. Hackers en virussen kunnen echter hun normale werking ernstig verstoren. Nieuwe gevaren ontstaan op de werkvloer. Een TNO-team onderzocht voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het risico. De presentatie geeft inzicht in de resultaten. Hoe moeten ontwikkelaars, systeemintegratoren en gebruikers het cyberrisico beteugelen dat kan leiden tot ernstige ongevallen op de werkvloer, ook als good practices voor cyberveiligheid in conflict lijken te zijn met de Europese machinerichtlijn?

Workshop 6 14:55 uur

Barrière-denken als verbinder tussen risico-evaluatie en incidentanalyse

In deze workshop wordt er gekeken naar de relatie tussen de bowtie-methode en het leren van incidenten. In het kort wordt de basis van de bowtie-methode behandelt, om vervolgens d.m.v. praktische oefeningen in te gaan op de incidentanalysemethode ‘Barrier Failure Analysis’ en de feedbackloop terug naar de bowtie. Bowtie-risicoanalyse wordt wereldwijd veel gebruikt in verschillende industrieën om op visuele wijze risico’s in kaart te brengen. Hierbij ligt de focus op de beheersmaatregelen (barrières). De meeste organisaties hebben hun barrières geïdentificeerd door middel van een risicoregister, risicobeheersingskader of bowtie-diagram. De barrières voorkomen dat een risicovolle activiteit resulteert in een incident. In de praktijk blijkt dat tijdens ongelukken barrières onvoldoende gewerkt hebben. Door incidenten te onderzoeken en te analyseren met een barrière gerichte methode is het mogelijk data te verzamelen over het functioneren van de barrières, waardoor trends te herkennen zijn. Deze bevorderen de identificatie van effectieve aanbevelingen.

Workshop 7 14:55 uur

Beroepsziekten voorkomen, maar hoe dan?

Een integrale benadering is belangrijk bij het voorkomen van beroepsziekten. Dit blijkt uit het ongevallenonderzoek van het RIVM gebaseerd op het storybuilder model. In deze workshop gaat Cyril Litjens de dialoog met u aan waarin de volgende vragen centraal staan: Hoe zijn beroepsziekten te voorkomen? Past in het voorkomen van beroepsziekten een aanpak die zich richt op ‘eigenaarschap nemen in veiligheid’?

Workshop 8 14:55 uur

Crisismanagement in 3D

Crisismanagement is geen lineair strak gekoppeld proces. Het is een domein met meerdere dimensies dat het uiterste vraagt van degenen die er mee te maken krijgen. Op een interactieve wijze zullen we deze dimensies verkennen. Drie dimensies staan centraal: preparatie, uitvoering en leren.

U krijgt geen blauwdruk voor een papieren tijger maar we kijken naar wat kan werken in de echte wereld. We proberen niet de vorige oorlog te winnen maar op de volgende crisis voorbereid te zijn. Deze workshop wordt begeleid door Arthur Zanders die al veel bedrijven en andere organisaties heeft ondersteund op dit terrein.

Workshop 9 14:55 uur

Praktijkcase Audi: meten en verbeteren van de veiligheidscultuur

Enkel werken aan technische veiligheid is niet meer voldoende om steeds beter en veiliger te werken. Ook veiligheidsgedrag en cultuur spelen een cruciale rol. Dat weten de meeste vakmensen in de veiligheidsbranche intussen wel. Maar hoe we dat in de praktijk doen, en waar we op moeten letten, dat is niet altijd geweten. Wim Verbeiren (Audi) en Wilfried Vermeiren (Samurai at Work) getuigen openhartig over hun ervaringen in het veranderingstraject dat zij bij Audi aflegden. Inzichten en praktijkervaringen wisselen elkaar af.

Workshop 10 14:55 uur

Veiligheid vergroten door de inzet van mobiele leeroplossingen

Dankzij de technologische ontwikkelingen en de vlucht die mobiele applicaties hebben genomen, zijn mobile devices niet meer weg te denken uit de industrie. Ze digitaliseren uw processen en maken uw processen efficiënter. Een voorwaarde is wel dat uw medewerkers altijd en vanaf elke locatie veilig met hun mobile device moeten kunnen werken. Maar hoe borgt u dat? En als alle techniek geregeld is, hoe borgt u dan het kennisniveau van uw medewerkers? Prikkelende stellingen nodigen uit tot discussie en leveren vernieuwende inzichten op!

Break-out sessie P 15:30 uur

Hoe zorg ik ervoor dat het veiligheidscultuurprogramma een integraal onderdeel vormt van de organisatie?

Ontdek hoe het implementeren van de Veiligheidsdriehoek© kan bijdragen tot het behalen van blijvende positieve resultaten in veiligheidsprogramma´s en ervoor zorgt dat het programma een vast onderdeel vormt van uw organisatie. De Veiligheidsdriehoek verankert veilig gedrag door middel van een operationele structuur, waarin de Safety Hero, Safety Champion en Safety Buddy een rol krijgen in de organisatie.  Daartoe krijgen ze instrumenten aangereikt om de gewenste verandering stapsgewijs te bereiken en te borgen en worden ze door middel van training en coaching begeleid. Het zorgt er tevens voor dat de  motivatie en energie in een veiligheidsprogramma blijvend op hoog niveau wordt gehouden. In deze workshop komt u te weten hoe dat ook voor uw organisatie het verschil kan maken.

Break-out sessie Q 15:30 uur

NXP en NIBHV over de nieuwe compacte en risicogerichte bedrijfsnoodorganisatie van NXP; een praktijkverhaal

Een aantal jaren geleden kwam NXP semiconductors uit Nijmegen er achter dat de toenmalige bedrijfsbrandweer niet meer aansloot bij de veiligheidsbehoefte en hedendaags risicodenken. Bovendien vroeg het forse investeringen. Zoals het vakbekwaam blijven van medewerkers en aan de aanschaf en het beheer van materieel. Dat moest anders. NXP ontwikkelde met hulp van NIBHV een visie op een nieuwe bedrijfsnoodorganisatie, waarin bhv’ers en first responders opgeleid zijn voor specifieke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Kernwoorden: compact, risicogericht, efficiënt en effectief.

Een boeiend praktijkverhaal over het opheffen van eilandjes, het creëren van draagvlak samenwerken en emoties.

Break-out sessie R 15:30 uur

Online succes in gedragsbeïnvloeding.

Digitale middelen zijn niet weg te denken uit ons leven en hebben veel invloed op de manier waarop we communiceren, zowel privé als op de werkvloer. Het inzetten van slimme digitale tools en methodieken is, in combinatie met offline activiteiten dé manier om gedrag op het werk te beïnvloeden. VeiligheidNL ontwikkelde op maat online trajecten voor verschillende grote en kleine organisaties. Tijdens onze inspirerende sessie krijg je een kijkje in de keuken en delen we resultaten van de online interventie Protect en nemen we je mee in de wereld van het succes van online video’s van het Safety Vloggers programma. Kom langs en maak kans op een Safety Vloggers event bij jouw bedrijf!

15:55 uur

Middagpauze op het netwerkplein

Keynote 16:45

Leading from the Edge

Het jaarcongres 2018 wordt dit keer afgesloten door de Schotse bergbeklimmer Jamie Andrew. In januari 1999 zitten Jamie en een klimpartner vijf nachten vast op de stormachtige en ijzige top in de Franse Alpen. De uiteindelijke redding - een van de meest dramatische in de geschiedenis van de Alpen - kwam enkele uren te laat om het leven van zijn partner te redden. Een zeer indrukwekkend en ijzingwekkend verhaal over veiligheid, doorzettingsvermogen, het maken van keuzes en het bereiken van doelen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Met recht een van de meest aangrijpende en inspirerende verhalen die je ooit zult horen.

17:45 uur

Afsluiting van het congres

Dagvoorzitter Erik Peekel sluit de dag af met een korte samenvatting